گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - حقوق عمومی
مرتبه علمي : مربی

دانلود فايل

:: فایل های صوتی درس حقوق مالیه عمومی
تعداد فایل ها : 10
بازدید : 193
:: فایل های صوتی درس حقوق اساسی 1
تعداد فایل ها : 10
بازدید : 277
:: فایل های صوتی درس حقوق اساسی 2
تعداد فایل ها : 10
بازدید : 187

1