گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : مربی

دانلود فايل

:: خواندن مطبوعاتي
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 18
:: ESP
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 50
:: اصول و مباني نظري ترجمه
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 48
:: ترجمه انفرادي
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 26
:: نگارش انگليسي پيشرفته
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 60

1