گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : مربی

دانلود فايل

:: خواندن مطبوعاتي
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 11
:: ESP
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 28
:: اصول و مباني نظري ترجمه
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 31
:: ترجمه انفرادي
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 14
:: نگارش انگليسي پيشرفته
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 39

1