گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : استادیار

دانلود فايل

:: بهسازی لرزه ای
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 80
:: جزوه طراحي لرزه اي
تعداد فایل ها : 10
بازدید : 290
:: رکوردهای منتخب
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 90
:: English papers
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 100
:: مباحث ويژه (ديناميك غيرخطي)
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 148
:: طرح درس استاتیک
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 142
:: مقاومت مصالح (1)
تعداد فایل ها : 10
بازدید : 410
:: تکلیف استاتیک
تعداد فایل ها : 7
بازدید : 667

1