گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : - علوم و صنايع غذائي

 • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=60781afedd38f18db55b7fea&usertype=1 آدرس اتاق مجازی پنج شنبه ها 15-8
 • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=60781a63dd38f18db55b7fe9&usertype=1 آدرس اتاق مجازی سه شنبه ها 17-8
 • مدرس: الهام خسروی - کلاس اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 5 - شناسه کلاس 115083f- گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری - 1399/07/16 - ساعت برگزاری 15:00:00
 • مدرس: الهام خسروی - کلاس اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 4 - شناسه کلاس 677d2d7 - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری -1399/07/16 - ساعت برگزاری 13:00:00
 • مدرس: الهام خسروی - کلاس میکروبیولوژی مواد غذایی 1 جلسه سوم - شناسه کلاس 68424cf - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری -1399/07/15 - ساعت برگزاری 13:00:00
 • مدرس: الهام خسروی - کلاس میکروبیولوژی مواد غذایی 1 جلسه سوم - شناسه کلاس 4694854 - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری -1399/07/15 - ساعت برگزاری 10:00:00
 • مدرس: الهام خسروی - کلاس میکروبیولوژی مواد غذایی 1 جلسه سوم - شناسه کلاس 563aefb - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری - 1399/07/15 - ساعت برگزاری 08:00:00
 • مدرس : الهام خسروی - کلاس اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 5 - شناسه کلاس 521fd0f - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری - 1399/07/14 - ساعت برگزاری 15:00:00
 • مدرس : الهام خسروی - کلاس اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 4 - شناسه کلاس774 639a- گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری 1399/07/14 - ساعت برگزاری 13:00:00
 • مدرس : الهام خسروی - کلاس میکروبیولوژی مواد غذایی 2 - شناسه کلاس 3170783 - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری 1399/07/09 - ساعت برگزاری 15:00:00
 • مدرس: الهام خسروی - کلاس اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 3 - شناسه کلاس 476a452 - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری 1399/07/09 - ساعت برگزاری 13:00:00
 • مدرس : الهام خسروی - کلاس میکروبیولوژی مواد غذایی 1 جلسه دوم - شناسه کلاس 771aea0- گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری 1399/07/08 - ساعت برگزاری 13:00:00
 • مدرس : الهام خسروی - کلاس میکروبیولوژی مواد غذایی 1 جلسه دوم - شناسه کلاس 284048b - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری 1399/07/08 - ساعت برگزاری 10:00:00
 • مدرس : الهام خسروی - کلاس میکروبیولوژی مواد غذایی 1 جلسه دوم - شناسه کلاس 779c50b - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری 1399/07/08 - ساعت برگزاری 08:00:00
 • مدرس : الهام خسروی - کلاس اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 3 - شناسه کلاس 41345e1 - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری 1399/07/07 - ساعت برگزاری 13:00:00
 • 1- اصول نگهداری مواد غذایی گروه دوم جلسه 1 چهارشنبه ساعت 15 گذر واژه 1234 شناسه درس 275ae9c
 • 1- اصول نگهداری مواد غذایی گروه دوم جلسه 1 چهارشنبه ساعت 13 گذر واژه 1234 شناسه کلاس 31120f2
 • میکروبیولوژی مواد غذایی 1 گروه سوم جلسه 1 سه شنبه ساعت 13 گذر واژه 1234 شناسه کلاس 329c33c
 • میکروبیولوژی مواد غذایی 1 گروه دوم جلسه 1 سه شنبه ساعت10 گذر واژه 1234 شناسه کلاس 8040b00
 • میکروبیولوژی مواد غذایی 1 گروه اول جلسه 1 سه شنبه ساعت 8 گذر واژه 1234 شناسه کلاس 8590c10
 • 1- اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 2 شناسه کلاس 447e22b و گذر واژه 1234 دوشنبه ساعت 15
 • 1- اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 1 شناسه کلاس 886ef8c و گذر واژه 1234 دوشنبه ساعت 13
دانلود فايل

:: آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی 2
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 109
:: ویدئوهای کلاس های آموزش از راه دور
تعداد فایل ها : 22
بازدید : 162
:: FOOD MIC TWO
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 124
:: ّFOOD MIC ONE
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 207

1