مهندس رضا فروغی ابری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی عمران- خاک و پی
مرتبه علمي : مربی

دانلود فايل

:: زبان تخصصی
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 77
:: آزمایشگاه مکانیک خاک6
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 130
:: آزمایشگاه مکانیک خاک5
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 99
:: آزمایشگاه مکانیک خاک4
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 87
:: آزمایشگاه مکانیک خاک3
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 76
:: آزمایشگاه مکانیک خاک2
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 245
:: آزمایشگاه مکانیک خاک1
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 231

1