مهندس رضا فروغی ابری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی عمران- خاک و پی
مرتبه علمي : مربی

دانلود فايل

:: مهندسی تونل
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 35
:: تحقیقات محلی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 27
:: زبان تخصصی
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 108
:: آزمایشگاه مکانیک خاک6
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 143
:: آزمایشگاه مکانیک خاک5
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 110
:: آزمایشگاه مکانیک خاک4
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 103
:: آزمایشگاه مکانیک خاک3
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 80
:: آزمایشگاه مکانیک خاک2
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 266
:: آزمایشگاه مکانیک خاک1
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 257

1