گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : - علوم و صنايع غذائي
مرتبه علمي : دانشیار

اختراعات

:: تهیه فرمولاسیون و تولید کیک کم پروتئین مخصوص بیماران فنیل کتونوریا

مرجع تایید کننده : اداره ثبت اختراعات
شماره ثبت اختراع : 139550840003002799
تاریخ ثبت اختراع :1395/09/15

نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : هاجر عباسی - ندا کریمی -

1