مرتبه علمي : استادیار

  • با سلام . کلاسهای درس اینجانب درحال حاضر در دانشکده مهارت و کارآفرینی برگزار می شود.
اختراعات

:: تولید پودر فریت با استفاده از كوره دوار

مرجع تایید کننده : اداره ثبت اختراعات
شماره ثبت اختراع : 13915014000304097
تاریخ ثبت اختراع :1392/03/19

نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - -
:: مخزن تولید ورمی كمپوست با جریان محوری

مرجع تایید کننده : اداره ثبت اختراعات
شماره ثبت اختراع : 13915014000307905
تاریخ ثبت اختراع :1392/10/06

نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - -

1