گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

اختراعات

:: قطره گیاهی انبساط دهنده عروق قلب

مرجع تایید کننده : اداره ثبت اختراعات
شماره ثبت اختراع : 1394/11/20-87978
تاریخ ثبت اختراع :1393/05/21

نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - - - - - -

1