گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - خاكشناسي

  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس کلاس فناوری کنترل آلاینده های محیط زیست - دکتری محیط زیست شناسه کلاس 7324c02 گذرواژه hoodaji23 تاریخ برگزاری 1399/07/16 ساعت برگزاری 07:55:00 https://daanaan.daan.ir
  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس کلاس سیستم های هیدروپونیک کارشناسی ارشد باغبانی شناسه کلاس 512fb97 گذرواژه hoodaji22 تاریخ برگزاری 1399/07/15 ساعت برگزاری 15:55:00 https://daanaan.daan.ir
  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس کلاس مبانی تغذیه گیاهان باغبانی شناسه کلاس 683c46d گذرواژه hoodaji21 تاریخ برگزاری 1399/07/15 ساعت برگزاری 09:55:00 https://daanaan.daan.ir
اختراعات

:: تولید نانوکامپوزیت زئولایت

مرجع تایید کننده : اداره ثبت اختراعات
شماره ثبت اختراع : تولید نانوکامپوزیت زئولایت
تاریخ ثبت اختراع :1392/01/01

نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهران هودجی -
:: ATHA28 16S

مرجع تایید کننده : سایر
شماره ثبت اختراع : ATHA28 16S
تاریخ ثبت اختراع :1278/10/11

نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهران هودجی -

8 ATHA28 16S GenBank: NCBI GenBank: NCBI 2013
:: ATHA27 16S

مرجع تایید کننده :
شماره ثبت اختراع : ATHA27 16S
تاریخ ثبت اختراع :1278/10/11

نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهران هودجی -

7 ATHA27 16S GenBank: NCBI GenBank: NCBI 2013
:: ATHA25 16S

مرجع تایید کننده :
شماره ثبت اختراع : ATHA25 16S
تاریخ ثبت اختراع :1278/10/11

نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهران هودجی -

6 ATHA25 16S GenBank: NCBI GenBank: NCBI 2013
:: ATHA24 16S

مرجع تایید کننده :
شماره ثبت اختراع : ATHA24 16S
تاریخ ثبت اختراع :1278/10/11

نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهران هودجی -

5 ATHA24 16S GenBank: NCBI GenBank: NCBI 2013
:: ATHA23 16S

مرجع تایید کننده :
شماره ثبت اختراع : ATHA23 16S
تاریخ ثبت اختراع :1278/10/11

نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهران هودجی -

4 ATHA23 16S GenBank: NCBI GenBank: NCBI 2013
:: ATHE22 16S

مرجع تایید کننده : سایر
شماره ثبت اختراع : ATHE22 16S
تاریخ ثبت اختراع :1278/10/11

نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهران هودجی -
:: ATHE14 16S

مرجع تایید کننده : سایر
شماره ثبت اختراع : ATHE14 16S
تاریخ ثبت اختراع :1278/10/11

نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهران هودجی -
:: ATHE13 16S

مرجع تایید کننده : سایر
شماره ثبت اختراع : ATHE13 16S
تاریخ ثبت اختراع :1278/10/11

نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهران هودجی -

GenBank: NCBI

1