گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - اندودانتیکس
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

:: مدیرگروه و سرپرست تخصصی بخش اندودانتیکس

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1