گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: رییس شورای دانشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اصفهان
تاریخ شروع : 1400/02/01
تاریخ خاتمه : 1401/02/01


:: مدیر گروه معماری

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده معماری
تاریخ شروع : 1396/02/01
تاریخ خاتمه : 1397/02/011