گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : - علوم و صنايع غذائي
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

:: مدیریت گروه صنایع غذایی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزا اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1396/11/30
تاریخ خاتمه : 1401/-10/-


:: هسته فناور نارین

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


طرح تهیه فرمولاسیون و تولید انواع بیسکویئیت کم یا بدون پروتئین مخصوص بیماران فنیل کتونوریا
:: هسته فناور نورسته

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


طرح تهیه فرمولاسیون و تولید انواع کیک کم یا بدون پروتئین مخصوص بیماران فنیل کتونوریا

1