گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

:: عضو کمسیون معاملات دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: ریس دانشکده فنی مهندسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)
تاریخ شروع : 1402/12/01
تاریخ خاتمه :


:: معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی مهندسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده فنی مهندسی
تاریخ شروع : 1399/01/01
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمسیون آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
تاریخ شروع : 1397/01/01
تاریخ خاتمه :


:: کمیته علمی(هیات علمی افتخاری)

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


گروه معماری هنر و شهرسازی جامعه بین المللی توسعه ارتباطات بین دانشگاهی
:: داوری

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


دومین کنگره بین المللی مهندسی معماری، هنر و شهرسازی 1394
:: مدیر گروه مهندسی عمران ( کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری) از سال 1393 تا 1397

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ شروع : 1393/03/01
تاریخ خاتمه : 1397/09/221