گروه آموزشی : علوم پایه دندانپزشکی
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زيست شناسي-فيزيولوژي جانوري
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: : عضو شورای دانشی حوزه علوم پزشکی در برنامه علمی سلامت و امنیت غذا

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاداسلامی سازمان مرکزی
تاریخ شروع : 1400/06/31
تاریخ خاتمه :


تاکنون ادامه دارد
:: عضو شورای آموزشی دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : معاونت آموزشی و مهارتی
تاریخ شروع : 1398/07/01
تاریخ خاتمه :


تاکنون ادامه دارد

1