گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : - پروتزهای دندانی
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: نماینده پژوهشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده دندانپزشکی
تاریخ شروع : 1393/07/01
تاریخ خاتمه : 1395/07/01


:: مدیر گروه بخش پروتز

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده دندانپزشکی
تاریخ شروع : 1388/07/01
تاریخ خاتمه : 1391/07/01


اولین مدیر گروه بخش و از پایه گذاران گروه پروتزهای دندانی در دانشکده

1