گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : دانشیار

  • نحوه ارزشیابی درس اصول و روش تدریس ارشد آموزش زبان
  • نحوه ارزشیابی درس سمینار مسائل آموزش زبان ارشد آموزش
  • نحوه ارزشیابی درس نقد و بررسی مسائل آموزش زبان دکترا
  • نحوه ارزشیابی درس نظریه های جامعه شناسی ارشد آموزش زبان
  • نحوه ارزشیابی درس جامعه شناسی زبان دکتری
  • نحوه ارزشیابی درس تحلیل گفتمان دکترا زبان شناسی
  • Email: achalak@khuisf.ac.ir
سوابق اجرایی

:: سردبیر مجله Research In English Language Pedagogy

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ شروع : 1396/01/01
تاریخ خاتمه :


:: مدیر داخلی مجله علمی پژوهشی RELP

مؤسسه محل اشتغال : آزاد اسلامی اصفهان
تاریخ شروع : 1395/01/01
تاریخ خاتمه :1