گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کودكان استثنائي
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: مدیر گروه روانشناسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تاریخ شروع : 1400/09/20
تاریخ خاتمه :1