دکتر لیلا پیشه ور اصفهانی
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي ترميمي
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: عضو شورای پژوهشی دانشکده دندان پزشکی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده دندان پزشکی
تاریخ شروع : 1398/01/01
تاریخ خاتمه : 1399/01/01


:: معاونت آموزشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده دندان پزشکی
تاریخ شروع : 1396/12/01
تاریخ خاتمه : 1398/12/01


:: سرپرست تخصصی گروه ترمیمی و زیبایی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده دندان پزشکی
تاریخ شروع : 1393/07/01
تاریخ خاتمه : 1396/07/011