گروه آموزشی : الهیات و فقه اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - عرفان اسلامي
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: عضو شورای زنان فرهیخته استان اصفهان از سال 94

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: رابط بين بانوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان و مرکز تحقيقات اهل البيت از سال 92

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: رابط بين بانوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان و استانداري در سال هاي 85تا90

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مسئول هسته پژوهشي بانوان عضو هيات علمي دانشگاه ازاد اسلامي واحد خوراسگون(اصفهان) از سال 86 تا اکنون

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1