گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : مهارت و کارآفرینی
رشته تحصیلی : - مهندسی برق-مخابرات

سوابق اجرایی

:: مدیر مسئول مجله مهندسی برق مجلسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی مجلسی
تاریخ شروع : 1386/03/01
تاریخ خاتمه : 1399/11/30


:: معاون پژوهشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی مجلسی
تاریخ شروع : 1381/11/01
تاریخ خاتمه : 1382/11/011