گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پروتزهای دندانی
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

:: مدیر گروه

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده دندانپزشکی
تاریخ شروع : 1400/01/16
تاریخ خاتمه :


:: سرپرست تخصصی بخش پروتزهای دندانی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده دندانپزشکی
تاریخ شروع : 1398/07/01
تاریخ خاتمه :


ادامه دارد
:: عضو شورای ایمپلنت دانشکده

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع : 1392/10/15
تاریخ خاتمه : 1395/10/15


:: عضو شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی اصفهان(خوراسگان)

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع : 1390/02/01
تاریخ خاتمه : 1395/11/01


:: مدیر گروه پروتزهای دندانی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده دندان پزشکی دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1391/09/01
تاریخ خاتمه : 1393/09/011