گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

:: مسئول بانوان استان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اصفهان
تاریخ شروع : 1400/07/01
تاریخ خاتمه :


ادامه دارد
:: ریاست دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : فلاورجان
تاریخ شروع : 1399/09/24
تاریخ خاتمه :


اتمام: دهم مهر ماه 1401
:: عضو شورای اموزشی دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدیر گروه علوم تربیتی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم تربیتی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدیر داخلی مجله دانش و پژوهش در علوم تربتی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: رئیس شورای فرهنگی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1395/10/29
تاریخ خاتمه : 1397/01/26


:: ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1395/10/08
تاریخ خاتمه : 1397/01/261