گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : - تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: معاون پژوهشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده علوم ورزش
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1