گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شهرسازی-طراحی شهری

  • برای ارتباط با اینجانب مطابق برنامه هفتگی در ساعات حضور به دفتر گروه شهرسازی مراجعه فرمایید و یا با شماره 35002672 تماس بگیرید.
سوابق اجرایی

:: مدیر گروه شهرسازی (کارشناسی، ارشد، دکتری)

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده معماری و شهرسازی
تاریخ شروع : 1400/10/28
تاریخ خاتمه :1