دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : - رياضي كاربردي

سوابق اجرایی

:: مدیر گروه علوم پایه

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده مهارت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1