گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق و الكترونيك
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

:: دبیر علمی اولین/هشتمین کنفرانس بین المللی/ملی ایده های نو در مهندسی برق

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1402/03/01
تاریخ خاتمه : 1402/10/13


:: مسئول انجمن هاي علمي، ادبي و هنري

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
تاریخ شروع : 1389/02/01
تاریخ خاتمه : 1390/02/01


:: عضو کمیته تخصصی پیش دفاع دکتری (مهندسی برق قدرت)

مؤسسه محل اشتغال : مدیرکل امور پژوهشی و پژوهش های تحصیلات تکمیلی علوم، مهندسی و کشاورزی
تاریخ شروع : 1401/11/03
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی و آموزشی مهندسی برق

مؤسسه محل اشتغال : معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ شروع : 1401/10/04
تاریخ خاتمه :


:: مدیر داخلی نشریه فناوری های نوین در مهندسی برق و سیستم انرژی سبز

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1400/11/24
تاریخ خاتمه :


:: استاد مشاور دانشجویان غیر ایرانی (در تمامی مقاطع رشته تحصیلی مهندسی برق)

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1401/03/07
تاریخ خاتمه :


:: دبیر اجرایی هفتمین کنفرانس ایده های نو در مهندسی برق

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1400/03/01
تاریخ خاتمه : 1401/10/041