گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مامايي -بهداشت مادر وكودك
مرتبه علمي : مربی

  • CV
  • لینک جلسه پاسخگویی به دانشجویان مامایی- روزهای چهارشنبه ساعت 12 تا 13:30 https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=60891485b6159f14bf942077&usertype
سوابق اجرایی

:: مدیریت گروه مامایی

مؤسسه محل اشتغال : گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی
تاریخ شروع : 1397/09/20
تاریخ خاتمه :


:: مسوول EDO دانشکده پرستاری و مامایی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع : 1397/12/11
تاریخ خاتمه :


:: سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع : 1396/09/20
تاریخ خاتمه :1