گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي اجتماعي
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: عضو شورای فرهنگی دانشکده دندانپزشکی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدیر گروه دندانپزشکی اجتماعی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1