گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

  • به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی پرستاری می رساند که کارآموزی و کارآموزی در عرصه تا اطلاع ثانوی طبق برنامه ریزی گروه برگزار خواهد شد.
  • به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی پرستاری می رساند تمامی امتحانات تخصصی به غیر از اصول و فنون پرستاری بصورت آنلاین برگزار خواهد شد.
سوابق اجرایی

:: عضو شورای شهر

مؤسسه محل اشتغال : شورای شهر دولت اباد
تاریخ شروع : 1396/03/29
تاریخ خاتمه :


:: مدیر گروه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ شروع : 1397/08/21
تاریخ خاتمه :


:: معاونت گروه کارشناسی ارشد پرستاری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1393/04/08
تاریخ خاتمه :


:: مشاور معاونت علوم پزشکی و مسئول هماهنگی مراکز تحقیقاتی در راه اندازی رشته ها

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1393/02/18
تاریخ خاتمه :1