گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم قرآن و حد يث
مرتبه علمي : استاد تمام

سوابق اجرایی