گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت دولتی
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: عضو شورای آموزشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1388/06/15
تاریخ خاتمه :


:: رئیس هیات اجرایی کانون فارغ التحصیلان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1388/07/01
تاریخ خاتمه : 1388/09/19


:: هیات علمی تمام وقت

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1378/07/01
تاریخ خاتمه :1