مرتبه علمي : استادیار

  • با سلام . کلاسهای درس اینجانب درحال حاضر در دانشکده مهارت و کارآفرینی برگزار می شود.
سوابق اجرایی

:: رئیس دانشکده مهارت و کارآفرینی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع : 1401/09/01
تاریخ خاتمه :


:: مدیرکارگزینی هیئت علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع : 1398/08/06
تاریخ خاتمه : 1399/07/30


:: عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع : 1394/04/06
تاریخ خاتمه :


:: وظایف مسئولیت رشته مهندسی آب

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع : 1387/08/15
تاریخ خاتمه : 1388/08/15


:: رییس اداره نظارت و ارزیابی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع : 1394/03/23
تاریخ خاتمه : 1398/07/07


:: رییس اداره امور آموزشی و دانشجویی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع : 1390/05/19
تاریخ خاتمه : 1394/03/231