دکتر ناصر حسن پور کازرونی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: مدیر گروه کارشناسی معماری

مؤسسه محل اشتغال : آزاد اسلامی واحد خوراسگان
تاریخ شروع : 1398/03/25
تاریخ خاتمه : 1400/03/251