گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - خاكشناسي
مرتبه علمي : استاد

سوابق اجرایی

:: مدير کارشناسي ارشد و دکتري گروه خاکشناسي دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اصفهان
تاریخ شروع : 1387/11/25
تاریخ خاتمه : 1397/11/25


:: مدير کارشناسي ارشد گروه خاکشناسي دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اصفهان
تاریخ شروع : 1384/11/18
تاریخ خاتمه : 1387/11/28


:: مدير تحصيلات تکميلي دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اصفهان
تاریخ شروع : 1373/07/15
تاریخ خاتمه : 1384/09/17


:: عضو هئيت مميزه دانشگاه و كميته تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اصفهان
تاریخ شروع : 1382/03/08
تاریخ خاتمه : 1386/09/16


:: نماينده شوراي دانشگاه در شوراي پژوهشي دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه صنعتي اصفهان
تاریخ شروع : 1378/08/02
تاریخ خاتمه : 1387/09/13


:: عضو كميته برنامه ريزي پژوهشي دانشگاه صنعتی اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ شروع : 1377/02/06
تاریخ خاتمه : 1396/02/07


:: عضو كميسيون تخصصي خاكشناسي قطب هاي علمي كشور

مؤسسه محل اشتغال : كميسيون تخصصي خاكشناسي
تاریخ شروع : 1380/08/29
تاریخ خاتمه : 1396/03/02


:: مدير قطب علمي خاكشناسي دانشگاه صنعتي اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه صنعتي اصفهان
تاریخ شروع : 1382/08/14
تاریخ خاتمه : 1384/08/15


:: مدير گروه خاكشناسي دانشگاه صنعتي اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه صنعتي اصفهان
تاریخ شروع : 1382/07/13
تاریخ خاتمه : 1384/08/17


:: رئيس دانشكده منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه صنعتي اصفهان
تاریخ شروع : 1377/08/26
تاریخ خاتمه : 1380/08/26


:: مدير گروه خاكشناسي دانشگاه صنعتي اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه صنعتي اصفهان
تاریخ شروع : 1371/07/17
تاریخ خاتمه : 1377/08/15


:: مسئول تحصيلات تكميلي دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتی اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ شروع : 1366/05/02
تاریخ خاتمه : 1369/05/08


:: عضو کميته‌هاي علمي کنگره‌هاي علوم خاک

مؤسسه محل اشتغال : کنگره‌هاي علوم خاک
تاریخ شروع : 1370/08/01
تاریخ خاتمه : 1380/08/01


:: رئيس کمسيون تخصصي انجمن علوم خاک ايران

مؤسسه محل اشتغال : انجمن علوم خاک ايران
تاریخ شروع : 1384/11/18
تاریخ خاتمه : 1396/10/16


:: عضو هيئت مديره انجمن علوم خاک ايران

مؤسسه محل اشتغال : انجمن علوم خاک ايران
تاریخ شروع : 1374/06/04
تاریخ خاتمه : 1380/06/06


:: دبير چهارمين کنگره علوم خاک ايران

مؤسسه محل اشتغال : کنگره علوم خاک ايران
تاریخ شروع : 1374/06/17
تاریخ خاتمه : 1374/06/201