گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - برنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

:: معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: نماینده دانشکده علوم تربیتی جهت بررسی پرونده های ارتقاء مرتبه اساتید

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضویت در کمیته علمی همایش اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضویت در کمیته ی علمی اولین همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضویت در کمیته علمی همایش ملی تربیت فرهنگی و مدیریت سبک زندگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضویت در شورای پژوهشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: شرکت در جلسه هماهنگی مربوط به برگزاری همایش نقش ابزار و رسانه¬های نوین آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضویت در کمیته تخصصی گروه دکتری فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه¬ریزی درسی

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدیر اجرایی فصلنامه علمی- پژوهشی « پژوهش در برنامه ریزی درسی

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: شرکت در کمیته تخصصی ارشد برنامه¬ریزی درسی- آموزشی

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: شرکت در نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضویت در کمیته تخصصی تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع : 1388/10/16
تاریخ خاتمه :


:: دبیر اجرایی اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضویت در هیات تحریریه فصلنامه پژوهش در برنامه¬ریزی درسی

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1