گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی برق و الكترونيك
مرتبه علمي : مربی

سوابق اجرایی

:: معاون دانشجوئي

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه
تاریخ شروع : 1398/07/01
تاریخ خاتمه : 1400/07/01


:: معاون آموزشي

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلسي
تاریخ شروع : 1395/07/01
تاریخ خاتمه : 1398/06/31


:: رئيس دانشكده فني و مهندسي

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلسي
تاریخ شروع : 1390/07/01
تاریخ خاتمه : 1393/12/28


:: معاون دانشجوئي

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلسي
تاریخ شروع : 1379/07/02
تاریخ خاتمه : 1386/10/30


:: مدير گروه كامپيوتر

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلسي
تاریخ شروع : 1377/11/01
تاریخ خاتمه : 1379/07/011