گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

:: معاون فناوری و نوآوری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه ازاد اسلامی استان اصفهان
تاریخ شروع : 1400/02/01
تاریخ خاتمه :


:: رییس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1399/07/01
تاریخ خاتمه :


:: رئیس دبیرخانه برنامه علمی (پایش) استان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه ازاد اسلامی استان اصفهان
تاریخ شروع : 1399/05/10
تاریخ خاتمه : 1400/02/01


:: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1398/06/02
تاریخ خاتمه : 1399/05/10


:: رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1397/10/02
تاریخ خاتمه : 1398/06/02


:: رئیس قطب علمی ترانسژنزیس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: هیئت علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1384/01/06
تاریخ خاتمه :1