مهندس مهرداد ملانوروزی
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی برق-قدرت-ماشینهای الکتریکی و درایو

سوابق اجرایی

:: کارشناس ارشد طراحی برق

مؤسسه محل اشتغال : شرکت پیشگام
تاریخ شروع : 1382/05/16
تاریخ خاتمه : 1385/03/30


:: مدیردفتر فنی واحد توزیع برق

مؤسسه محل اشتغال : شرکت دانشمند
تاریخ شروع : 1377/01/16
تاریخ خاتمه : 1382/05/15


:: مسؤل طراحی پست 230/63 شهرضا

مؤسسه محل اشتغال : شرکت برق اصفهان
تاریخ شروع : 1376/07/01
تاریخ خاتمه : 1377/01/151