گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فلسفه

  • فراخوان ششمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
  • فراخوان پنجمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی
  • فراخوان ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
سوابق اجرایی

:: مدیر کل اداره کل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه چهار دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: استاد مشاور دانشجويان بين الملل

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو هيات رسيدگي به تخلفات پژوهشي

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد استان اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو هيات رسيدگي به تخلفات پژوهشي

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد استان يزد
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو هيات رسيدگي به تخلفات پژوهشي

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد استان چهارمحال و بختياري
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدیر کروه دکترا پژوهش هنر

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
تاریخ شروع : 1399/11/01
تاریخ خاتمه :


:: مدرس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه افسری امام علی
تاریخ شروع : 1398/07/01
تاریخ خاتمه :


:: عضو

مؤسسه محل اشتغال : موسسه تعالی صنعتی نیروهای مسلح
تاریخ شروع : 1397/01/01
تاریخ خاتمه :


:: عضو و پژوهشگر

مؤسسه محل اشتغال : موسّسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
تاریخ شروع : 1398/07/01
تاریخ خاتمه :1