گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زبان و ادبیات انگلیسی
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: مدیر گروه کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی و زبانهای عمومی و تخصصی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1396/12/05
تاریخ خاتمه :1