گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - محيط زيست
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: مدیرگروه محیط زیست و مهندسی فضای سبز

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1