گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

:: رییس دانشکده علوم ورزشی

مؤسسه محل اشتغال : واحد اصفهان
تاریخ شروع : 1398/07/16
تاریخ خاتمه :


:: معاون آموزشی

مؤسسه محل اشتغال : واحد اصفهان
تاریخ شروع : 1389/07/01
تاریخ خاتمه : 1396/09/281