گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پریودانتیکس
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

:: سرپرست بخش تخصصی پریو دانشکده دندانپزشکی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ شروع : 1402/12/01
تاریخ خاتمه :


:: رییس شورای ایمپلنت دانشکده

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ شروع : 1396/04/01
تاریخ خاتمه :


:: رییس دانشکده دندانپزشکی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ شروع : 1382/02/01
تاریخ خاتمه : 1383/10/30


:: معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ شروع : 1378/02/02
تاریخ خاتمه : 1381/12/29


:: مدیر گروه پریودنتیکس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ شروع : 1397/11/01
تاریخ خاتمه : 1402/02/31


:: معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1384/01/01
تاریخ خاتمه : 1395/11/301