گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

سوابق اجرایی

:: دبیر فرهنگی دانشکده

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده پرستاری و مامایی
تاریخ شروع : 1395/08/05
تاریخ خاتمه :


:: مسئول اساتید مشاور

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده پرستاری و مامایی
تاریخ شروع : 1397/02/02
تاریخ خاتمه :1