مهندس سیدامیر خسمخی ثابت
گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی کشاورزی-علوم باغباني

سوابق اجرایی