گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برنامه ريزي آموزشي و راهنمائي
مرتبه علمي : استاد تمام

سوابق اجرایی

:: رئیس واحد

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1