گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : مربی

سوابق اجرایی

:: مدیریت گروه زبان انگلیسی مقطع کارشناسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفان
تاریخ شروع : 1399/09/09
تاریخ خاتمه :1