دکتر مریم قربانی فر
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - حقوق خصوصي

سوابق اجرایی

:: مدیر گروه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه ازاد اصفهان
تاریخ شروع : 1400/05/01
تاریخ خاتمه :1