گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسي
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

:: مدير گروه استان اصفهان در كليه گرايشهاي روان شناسي

مؤسسه محل اشتغال : استان اصفهان
تاریخ شروع : 1401/12/01
تاریخ خاتمه :


:: مدير گروه كارشناسي ارشد و دكتري

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1401/03/18
تاریخ خاتمه :


:: عضو كميته تخصصي دكتري

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1399/01/15
تاریخ خاتمه : 1400/01/15


:: عضو كميته تخصصي دكتري

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1398/01/15
تاریخ خاتمه : 1399/01/15


:: عضو و دبير هيئت انديشه ورز تعالي علوم انساني و هنر

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1398/06/31
تاریخ خاتمه : 1399/10/30


:: عضو کمیته تخصصی دکتری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1394/07/01
تاریخ خاتمه : 1396/12/01


:: عضو کمیته تخصصی کارشناسی ارشد

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1385/01/01
تاریخ خاتمه : 1396/01/01


از سال 1385 تاکنون در سال 1396
:: مدیر گروه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1390/03/01
تاریخ خاتمه : 1392/04/011