دکتر رضا ابراهیم زاده دستجردی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: داور جشنواره

مؤسسه محل اشتغال : سومین جشنواره ملی شهر پژوهی شهرداری اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1